Од јануари 1995 до фебруари 1996 год.вкупно 75 пациенти,болни од Ангина тонзиларис, неуритис и циститис, беа тестирани во една набљудувачка студија со Notakehl D5,течно разблажување, хомеопатски лек. Тест препаратот Нотакел Д5, се состои од 5 децимално разредување на Penicillium notatum (Penicillium chrysogenum),согласно со методот 5а, HAB.