Хомеопатија

Хомеопатијата може во потполност да се карактеризира како “медицина на 21-от век”. Тоа е моќна и нежна метода на подобрување на имуниот и одбранбениот систем на човекот. Хомеопатијата е софистициран начин на индивидуално лечење преку тоталитаритет на физички, емотивни и ментални аспекти, а не симплифициран приод кон болеста. Може слободно да се декларира како вистинска метода за луѓе заболени од акутни, хронични, па дури и генетски заболувања.

Повеќе...

Изопатија

Изопатијата претставува лечење на болести преку ниски развојни форми на самиот предизвикувач на болеста или преку користење на крајните продукти од самата болест, за разлика од хомеопатијата која почива врз принципот на сличност (слично со слично) и алопатијата, која почива врз принципот на спротивност (спротивно со спортивно).

Повеќе...

Хомеопатијата може во потполност да се карактеризира како “медицина на 21-от век”. Тоа е моќна и нежна метода на подобрување на имуниот и одбранбениот систем на човекот. Хомеопатијата е софистициран начин на индивидуално лечење преку тоталитаритет на физички, емотивни и ментални аспекти, а не симплифициран приод кон болеста. Може слободно да се декларира како вистинска метода за луѓе заболени од акутни, хронични, па дури и генетски заболувања.

Повеќе...

Поимот изопатија се состои од зборовите и префиксот „iso“, кој потекнува од грчкиот збор „isos“ што значи исто, идентично, слично и „pathos“ што значи болест.

Повеќе...