Од јануари 1997г. до фебруари 2002, вкупно 99 пациенти беа примени на обсервирачка студија со Exmykehlx3 супозитории . Целта на студијата беше да се утврди актуелната апликација на препаратот, неговата толеранција под услови на секојдневна пракса и неговото прифаќање на пазарот.

Тест препаратот EXMYKEHL supp. содржи :

0,067 gr Candida albicans 3x trit.во согласност со HAB,6

0,067 gr Candida parapsilosis 3x trit. во согласност со HAB,6

 0,067 gr Penicillium roquefortii 3x trit. во согласност со HAB,6


Статистичка евалуација на студија со Exmykehl супозитории